เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศื  แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวใกล้รุ่ง  พลกล้า ตำแหน่ง ครูอาสาฯ  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covie-19) อย่างเคร่งครัด

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 0 2


จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ณ สนามสอบโรงเรียนลานกระบือวิทยา เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกราช 2551 สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและประกอบการสำเร็จการศึกษารวมทั้งนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป ซึ่งการดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่จัดดำเนินการสอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2564 0 1


จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ   ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้สนามสอบโรงเรียนลานกระบือวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองหลวง โรงเรียนบ้านบึงทับแรต โรงเรียนเทศบาลตำบลช่องลม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร  และองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 0 2


ป้องกันสภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 Module1 กลุ่ม 3 โรคไม่ติดต่อ NCDs

วันที่ 5  มีนาคม 2564 นายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวมานัส เพชรรัตน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ online หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันสภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2  Module1 กลุ่ม 3 โรคไม่ติดต่อ NCDs โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมฯ 

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564 1 495


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

นายกำจร  หัดไทย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ