ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”ประจำปี 2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์  แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน  โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. กำหนดทิศทางที่จะเป็นการพัฒนางาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เนื่องจากในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในฐานะของคนไทยคนหนึ่ง ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์โดยให้ความสำคัญมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยชูแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ยึดหลักค่านิยมในการบริหาร 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 0 215


ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์  แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นำบุคลากร กศน.อำเภอลานกระบือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 70 กว่าปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุง อาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2564 0 192


โครงการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ  พร้อมด้วย ครูผู้ช่วย คณะครู และบรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน สู่การปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2564 0 259


กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา กศน.อำเภอลานกระบือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอลานกระบือ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด้วยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ กศน.อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร // มานัส เพชรรัตน์ ข่าว ภาพ

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2564 0 261


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

นายกำจร หัดไทย

นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

 • ใหม่
  “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  คลิก2
 • หนังสิอกิจกรรม

  หนังสิอกิจกรรม

  คลิก2
 • กิจกรรม

  กิจกรรม

  คลิก2
 • หนังสือเรียน

  หนังสือเรียน

  คลิก2