กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี มุ่งพัฒนาบุคลากรครู ... สู่มืออาชีพทุกระดับ”

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดย นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรีโดยใช้การสอนคิด ด้วยโครงงานเสริมสร้างการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลากสีรีสอร์ท อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์                                                                                                                        

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2572 66 42


โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๕  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอขาญวรลักษบุรี พร้อมนางธัญมล  โอมณีเขียว ครูผู้ช่วย และบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่  ๒๔ - ๒๖  มกราคม ๒๕๖๕  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ต่อวัน วันละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ในกลุ่มโซนแหล่งอารยธรรมโบราญประกอบด้วย กลุ่มโซนแหล่งอารยธรรมโบราญ  กศน.ตำบลดอนแตง กศน.ตำบลวังชะพลู  กศน.ตำบลโค้งไผ่  กศน.ตำบลวังหามแห  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของตนเองให้ดีขึ้น กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยแบ่งฐานการเรียนรู้  ๕  ฐาน ดังนี้

ฐานที่  ๑  กิจกรรมปริศนาท้าลอง (มารู้จักเลขาคณิต)

ฐานที่  ๒  กิจกรรมคณิตคิดเป็น (สนุกกับการชั่งและกรเปรียบเทียบกับคำสอนพ่อ)

ฐานที่  ๓  กิจกรรม MATH MODEL  (เลขยกกำลัง)

ฐานที่  ๔  กิจกรรมยอดนักคิด  (เปิดโลกพลังงาน)

ฐานที่  ๕  กิจกรรมยอดนักคิด  (ธรรมชาติศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2565 0 1


โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอขาญวรลักษบุรี พร้อมนางธัญมล  โอมณีเขียว ครูผู้ช่วย และบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่  ๒๔ - ๒๖  มกราคม ๒๕๖๕  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ต่อวัน วันละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ในกลุ่มโซนถิ่นคนผมแดง ประกอบด้วย กลุ่มถิ่นคนผมแดง  กศน.ตำบลสลกบาตร กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  กสน.ตำบลปางมะค่า  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของตนเองให้ดีขึ้น กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยแบ่งฐานการเรียนรู้  ๕  ฐาน ดังนี้

ฐานที่  ๑  กิจกรรมปริศนาท้าลอง (มารู้จักเลขาคณิต)

ฐานที่  ๒  กิจกรรมคณิตคิดเป็น (สนุกกับการชั่งและกรเปรียบเทียบกับคำสอนพ่อ)

ฐานที่  ๓  กิจกรรม MATH MODEL  (เลขยกกำลัง)

ฐานที่  ๔  กิจกรรมยอดนักคิด  (เปิดโลกพลังงาน)

ฐานที่  ๕  กิจกรรมยอดนักคิด  (ธรรมชาติศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2565 0 2


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2

5 ธันวาคม 2564