โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่  28 มิถุนายน  2565  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นำคณะบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จำนวน  15  คน ศึกษาดูงาน กศน อำเภอเมืองราชบุรี เรื่อง การบริหารจัดการ กศน.อำเภอตีเด่น และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองราชบุรี เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Leaning space

 วันที่ 29  มิถุนายน 2565  กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ และการศึกษาต่อเนื่อง ที่ประสบผลสำเร็จ และศึกษาดูงาน อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

วันที่ 30  มิถุนายน  2565  ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

2. เพื่อให้บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2565 0 7


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น เรื่องกัญชาและกัญชง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นางธัญมล  โอมณีเขียว  ครูผู้ช่วย พร้อมบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น เรื่องกัญชาและกัญชง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้น เรื่องกัญชาและกัญชง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง   โดยได้รับเกียรติท่านวิทยากร ด.ต.โกเมนทร์  ภู่เจริญ ตำแหน่ง ผบ.หมู่  (จราจร) จากสถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เรื่องกัญชาและกัญชง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชงและกัญชา และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและปฏิบัติอย่างถูกต้อง  มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  จำนวน ๓๒  ราย

เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 0 23


กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการอบรมยาเสพติด เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางธัญมล โอมณีเขียว ครูผู้ช่วย พร้อมบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยมีนางธัญมล โอมณีเขียว ครูผู้ช่วย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมโครงการ และขอกราบเรียนเชิญ นางสาวพนิดา ซื่นชม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพุทรา มาเป็นวิยากรให้คาวรู้ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร แบ่งเป็นจำนวน ชาย 48 คน หญิง 59 คน รวมเป็น 107 คน

เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565 0 37


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

13 ตุลาคม 2564

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2

5 ธันวาคม 2564