กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 0 22


เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 0 15


กิจกรรมอบรมเรื่องวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

โครงการอบรมเรื่องวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 

               ซึ่งเยาวชน คืออนาคตของชาติปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนัก เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคมเช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 128


การสอบ N-net

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบ N-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบ N-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เป็นความเรียบร้อย ตามแนวทางที่ สทศ.กำหนด จึงได้แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดการสอบพร้อมรับคู่มือการจัดสนามสอบ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับสนามสอบ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 92


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร

นายเสฐฎวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร