โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 - 21 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2565 0 61


พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

วันที่ 16 มกราคม 2565

ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู จำกัด

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2565 0 42


กิจกรรมวันที่ 4 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอคลองขลุง

ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2565

ณ วัดศรีภิรมย์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2565 0 82


มีต่อ

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตใจเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มและการป้องกันแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรน่า

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2564 0 23


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 0 22


โครงการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2564 0 64


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ครูผู้ช่วย กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  สค11003 วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม

  สค11003 วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม

  คลิก2
 • สค11002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

  สค11002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

  คลิก2
 • สค11001 วิชาสังคมศึกษา

  สค11001 วิชาสังคมศึกษา

  คลิก2
 • พท11001 วิชาภาษาไทย

  พท11001 วิชาภาษาไทย

  คลิก2
 • พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  คลิก2
 • พค11001 วิชาคณิตศาสตร์

  พค11001 วิชาคณิตศาสตร์

  คลิก2