สรงน้ำพระขอพรปีใหม่ไทยสงกรานต์

      เมื่อวันที่  7 เมษายน  2564  นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ข้าราชการครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอผู้บริหาร ข้าราชครูผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ 12 เมษายน 2564 0 2


ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็นวันรักการอ่าน และเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย ”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

               นำโดยนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการ ร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมเพียงกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็นวันรักการอ่าน และเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย ”

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2564 0 11


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน 2564

เมื่อวันที่  1 เมษายน  2564 

          ข้าพเจ้านายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ( วันรักการอ่าน 2 เมษา) ร่วมกับนางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ณ กศน.ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  พร้อมนักเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลบ่อถ้ำ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็นวันรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป รักและให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ เพราะนอกจากการอ่านหนังสือจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถสร้างเสริมความรู้ ความคิด จินตนาการ และพัฒนาอาชีพของตนเองได้

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2564 0 17


มีต่อ

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 63

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน  2563

วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2563  ข้าพเจ้านายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  มีผู้ใช้บริการยืม – คืนหนังสือจำนวน 38 ราย ยืม-คืนหนังสือ 158  เล่ม  รับสมัครสมาชิกห้องสมุด  15 ราย   ลงทะเบียนหนังสือ  94  เล่ม  จัดนิทรรศการข่าวประชาสัมพันธ์  4  บอร์ด  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ปรับภูมิทัศน์หน้าห้องสมุดโดยจัดสวนตัดตกแต่งกิ่งไม้  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคโค้ชหัวใจครู"  และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมุ่งสู่มาตรฐาน กศน. และปฏิบัติงานเวรยามกลางคืน  6  คืน ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้ที่ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 0 26


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ ม.7

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ ม.7 ต.สลกบาตร อ.ขารุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร โดยมีนายบุญส่ง พรหมสำเภา อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือไว้บริการให้กับผู้รับบริการอ่านหนังสือภายในชุมชนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2564 0 27


หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือด หมู่ 6 ต.แสนตอ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา ครู กศน.ตำบลแสนตอ ไดมอบหนังสือนิตยสารวารสารหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือดโดยมีนางนุชนาถ ทับทิมเทศ อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างค้นคว้าข้อมูลหนังสือได้ตลอดเวลา

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 0 28


ครู กศน.ตำบลวังหามแห มอบความรู้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่่ 21  มกราคม 2564  นางฐิติกานต์  กองทรง ครู กศน.ตำบลวังหามแห ได้นำหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสารมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองชะแอน โดยมี่นางฉลาง  บุญมี ผู้รับมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนบ้านหนองชะแอน  10/1 หมู่ 2 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2564 0 34


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ ม.7

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ ม.7 ต.สลกบาตร อ.ขารุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร โดยมีนายบุญส่ง พรหมสำเภา อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือไว้บริการให้กับผู้รับบริการอ่านหนังสือภายในชุมชนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2564 0 27


หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือด หมู่ 6 ต.แสนตอ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา ครู กศน.ตำบลแสนตอ ไดมอบหนังสือนิตยสารวารสารหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือดโดยมีนางนุชนาถ ทับทิมเทศ อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างค้นคว้าข้อมูลหนังสือได้ตลอดเวลา

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 0 28


ครู กศน.ตำบลวังหามแห มอบความรู้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่่ 21  มกราคม 2564  นางฐิติกานต์  กองทรง ครู กศน.ตำบลวังหามแห ได้นำหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสารมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองชะแอน โดยมี่นางฉลาง  บุญมี ผู้รับมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนบ้านหนองชะแอน  10/1 หมู่ 2 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2564 0 34


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าว มกราคม 64

  จดหมายข่าว มกราคม 64

  คลิก2
 • กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  คลิก2
 • การจัดทำสื่อ YouTube

  การจัดทำสื่อ YouTube

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2