กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

วันที่  26  มกราคม  2565  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นางธัญมล  โอมณีเขียว ครูผู้ช่วย มอบหมายให้นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ให้กับนักศึกษา กศน.ที่มาร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 2/2564 โดยบรรณารักษ์แนะนำการเข้าใช้บริการอ่านหนังสือภายในห้องสมุดและเข้าค้นคว้าชิ้นงานหนังสือตามหมวดหมู่หนังสือต่างๆ ภายในห้องสมุดเพื่อทำสรุปชิ้นงานกลุ่มนักศึกษา กศน.และนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่กล้าคิดกล้าแสดงออก และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ นักศึกษา ที่อยู่ห่างไกลที่ไม่มีโอกาสได้เข้าห้องสมุดประชาชนจึงเห็นความสำคัญ จึงมีมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา -2019  โดยมีการสวมหน้ากากผ้าวัดอุณภูมิล้างมือด้วยแอลฮอล์   เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2565 0 1


โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอขาญวรลักษบุรี พร้อมนางธัญมล  โอมณีเขียว ครูผู้ช่วย และบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่  ๒๔ - ๒๖  มกราคม ๒๕๖๕  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ต่อวัน วันละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ในกลุ่มโซนถิ่นคนผมแดง ประกอบด้วย กลุ่มถิ่นคนผมแดง  กศน.ตำบลสลกบาตร กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  กสน.ตำบลปางมะค่า  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของตนเองให้ดีขึ้น กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยแบ่งฐานการเรียนรู้  ๕  ฐาน ดังนี้

ฐานที่  ๑  กิจกรรมปริศนาท้าลอง (มารู้จักเลขาคณิต)

ฐานที่  ๒  กิจกรรมคณิตคิดเป็น (สนุกกับการชั่งและกรเปรียบเทียบกับคำสอนพ่อ)

ฐานที่  ๓  กิจกรรม MATH MODEL  (เลขยกกำลัง)

ฐานที่  ๔  กิจกรรมยอดนักคิด  (เปิดโลกพลังงาน)

ฐานที่  ๕  กิจกรรมยอดนักคิด  (ธรรมชาติศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2565 0 1


ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอขาญวรลักษบุรี พร้อมนางธัญมล  โอมณีเขียว ครูผู้ช่วย และบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่  ๒๔ - ๒๖  มกราคม ๒๕๖๕  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ต่อวัน วันละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ในกลุ่มโซนเมืองตอเป็นแสน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของตนเองให้ดีขึ้น กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยแบ่งฐานการเรียนรู้  ๕  ฐาน ดังนี้

ฐานที่  ๑  กิจกรรมปริศนาท้าลอง (มารู้จักเลขาคณิต)

ฐานที่  ๒  กิจกรรมคณิตคิดเป็น (สนุกกับการชั่งและกรเปรียบเทียบกับคำสอนพ่อ)

ฐานที่  ๓  กิจกรรม MATH MODEL  (เลขยกกำลัง)

ฐานที่  ๔  กิจกรรมยอดนักคิด  (เปิดโลกพลังงาน)

ฐานที่  ๕  กิจกรรมยอดนักคิด  (ธรรมชาติศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 0 2


มีต่อ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 1. ประวัติ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดสร้างขึ้นใน
 3. ปี พ.ศ.๒๕๒๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยตั้งอยู่ ที่หมู่ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 4. จังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ ๑ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุของอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยอยู่ภายในบริเวณ
 5. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,
 6. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี , สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี  ,  สำนักงานที่ดินอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 7. ,โรงเรียนขาณุวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี ห้องสมุดอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้
 8. จัดสร้างด้วยเงินงบประมาณของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบ
 9. จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 10.  ได้เปิดใช้บริการแก่ประชาชน สมาชิกห้องสมุด นักเรียน นักศึกษา  มาจนถึงปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 78


บุคลากร

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"บุคลากร กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 246


มีต่อ

ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 0 23


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 0 15


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 0 55


มีต่อ

ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 0 23


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 0 15


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 0 55


มีต่อ

ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 0 23


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 0 15


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 0 55


มีต่อ

ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 0 23


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 0 15


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 0 55


มีต่อ

มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร จาก ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำบลป่าพุทรา มอบให้กับนางนันดา พิมพ์ใจ ผู้รับมอบหนังสือซึ่งเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและยังช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน เพื่อใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 0 84


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 0 110


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม หมู่ 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2564  นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม  โดยมีนายสุรพล เขตหิรัญกนก และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือพิมพ์ข่าวสารรายวันเพื่อส่งเสริมการอ่านผู้มารับบริการอ่านหนังสือข่าวสารรายวัน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 ณ บ้านตะแบกงาม หมู่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2564 0 122


มีต่อ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่

รับสมัครสมาชิกห้องสมุด

รับสมัครสมาชิกห้องสมุด

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่

รับสมัครสมาชิกห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าว มกราคม 64

  จดหมายข่าว มกราคม 64

  คลิก2
 • กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  คลิก2
 • การจัดทำสื่อ YouTube

  การจัดทำสื่อ YouTube

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2