โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคโค้ชหัวใจครู" และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมุ่งสู่มาตรฐาน กศน. ตามระบบการบริหารแบบมุ่งเป้าหมาย Management by object(MBO) กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และ กศน.อำเภอบึงสามัคคี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 1 - 2 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2563  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคโค้ชหัวใจครู" และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมุ่งสู่มาตรฐาน กศน. ตามระบบการบริหารแบบมุ่งเป้าหมาย Management by object(MBO) กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และ กศน.อำเภอบึงสามัคคี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 1 - 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขาณุวิทยา อ.ขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร โดยมีนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวรายงาน นายสุเมธ บัวสำลี กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูและบุคลกรที่ข้าร่วมโครงการสามารถให้คำปรึกษาและสร้างพื้นที่ความสุข ความสำเร็จให้ผู้เรียนได้ 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเทคนิคการเป็นโค้ชไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างความสุขให้ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้เรียนและชุมชนอย่างมีความสุขได้ 3.เพื่อให้ครูและบุคลากร กศน. จัดกิกรรการเรียนการสอนตามแผนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมทั้งนำไปใช้ได้ ตามแนวทางการทำงานของท่านเลขาธิการ กศน. : คนสำราญ งานสำเร็จ ซึ่งได้วิทยากรโดยการนำของนางสาวจริญญา ไทยแท้ นักจิตวิทยา(ปลูกพลังบวก) และทีม Thai train thai มาอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 0 2


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 กศน.อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรีให้การต้อนรับอาจารย์สันติด อภัยราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ เข้าเยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 กศน.อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี มีการสาธิตขั้นตอนกระบวนการทำตั้งแต่เริ่มสกัดเส้นใยกล้วยไข่จนถึงขั้นตอนการทอ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะเป็นอย่างมาก

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 0 5


ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2563 0 7


มีต่อ

จดหมายข่าว กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 0 5


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 0 8


มอบหนังสือหมุนเวียนสู่บ้านหนังสือชุมชนอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ

วันที่   2   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บรรณารักษ์จ้างเหมาห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี   ได้มอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับนายบุญส่ง  พรมสำเภา อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ  หมู่ที่ 7  ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสือพิมพ์วารสารในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 30 66


มีต่อ

จดหมายข่าว กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 0 5


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 0 8


มอบหนังสือหมุนเวียนสู่บ้านหนังสือชุมชนอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ

วันที่   2   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บรรณารักษ์จ้างเหมาห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี   ได้มอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับนายบุญส่ง  พรมสำเภา อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ  หมู่ที่ 7  ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสือพิมพ์วารสารในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 30 66


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี