กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือด

เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564 

          ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายนิภัทรารัตน์  สุขอาภา  ครู กศน.ตำบลแสนตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองเหมือดหมู่ที่ 6 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร โดยมีนักเรียนและประชาชนภายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการอ่านหนังสือในชุมชนอยากให้เด็กนักเรียนและเยาวชนประชาชนทั่วไปได้สนใจด้านการอ่านออกเสียงเขียนหนังสือได้

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 0 3


ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครู และบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 0 3


นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1-2

เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  พร้อมบุคลากร ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1-2 โดยการนำของนายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา  ,นางสาวสุดารัตน์  เป้าทอง,  นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม  และนายเกียรติชัย เกศาพร มีการนำเสนอ VTR แนะนำบริบทของ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมเด่น เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่ ทราบสภาพปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สามารถนำไปต่อยอด เป็นองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้มาขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นได้ทำให้ชุมชนของอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 0 3


มีต่อ

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 63

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน  2563

วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2563  ข้าพเจ้านายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  มีผู้ใช้บริการยืม – คืนหนังสือจำนวน 38 ราย ยืม-คืนหนังสือ 158  เล่ม  รับสมัครสมาชิกห้องสมุด  15 ราย   ลงทะเบียนหนังสือ  94  เล่ม  จัดนิทรรศการข่าวประชาสัมพันธ์  4  บอร์ด  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ปรับภูมิทัศน์หน้าห้องสมุดโดยจัดสวนตัดตกแต่งกิ่งไม้  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคโค้ชหัวใจครู"  และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมุ่งสู่มาตรฐาน กศน. และปฏิบัติงานเวรยามกลางคืน  6  คืน ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้ที่ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 0 12


มีต่อ

หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือด หมู่ 6 ต.แสนตอ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา ครู กศน.ตำบลแสนตอ ไดมอบหนังสือนิตยสารวารสารหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือดโดยมีนางนุชนาถ ทับทิมเทศ อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างค้นคว้าข้อมูลหนังสือได้ตลอดเวลา

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 0 7


ครู กศน.ตำบลวังหามแห มอบความรู้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่่ 21  มกราคม 2564  นางฐิติกานต์  กองทรง ครู กศน.ตำบลวังหามแห ได้นำหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสารมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองชะแอน โดยมี่นางฉลาง  บุญมี ผู้รับมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนบ้านหนองชะแอน  10/1 หมู่ 2 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2564 0 8


มอบหนังสือให้กับชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว ได้มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ มอบให้กับเจ้าของบ้านอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนโดยมีนางนันดา พิมพ์ใจ บ้านวังพลับ หมู่ 9 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ผู้รับมอบหนังสือพิมพ์และหนังสือทั่วไปไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือ ในระหว่างรออาหารกลางวัน

เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2564 0 12


มีต่อ

หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือด หมู่ 6 ต.แสนตอ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา ครู กศน.ตำบลแสนตอ ไดมอบหนังสือนิตยสารวารสารหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเหมือดโดยมีนางนุชนาถ ทับทิมเทศ อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างค้นคว้าข้อมูลหนังสือได้ตลอดเวลา

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 0 7


ครู กศน.ตำบลวังหามแห มอบความรู้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่่ 21  มกราคม 2564  นางฐิติกานต์  กองทรง ครู กศน.ตำบลวังหามแห ได้นำหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสารมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองชะแอน โดยมี่นางฉลาง  บุญมี ผู้รับมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือภายในชุมชนบ้านหนองชะแอน  10/1 หมู่ 2 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2564 0 8


มอบหนังสือให้กับชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว ได้มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ มอบให้กับเจ้าของบ้านอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนโดยมีนางนันดา พิมพ์ใจ บ้านวังพลับ หมู่ 9 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ผู้รับมอบหนังสือพิมพ์และหนังสือทั่วไปไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือ ในระหว่างรออาหารกลางวัน

เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2564 0 12


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าว มกราคม 64

  จดหมายข่าว มกราคม 64

  คลิก2
 • กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  คลิก2
 • การจัดทำสื่อ YouTube

  การจัดทำสื่อ YouTube

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2