โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

            วันที่ 18 ตุลาคม 2564  นำโดยนางสาวพันธิภา  ประวาสุข  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ และแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาสามารถพัฒนาและปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยนำไปสู่การประกันคุณภาพ

         โดยการดำเนินการโครงการฯ เป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covie-19) อย่างเคร่งครัดณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 0 3


กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

         เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  นำโดยนางสาวพันธิภา  ประวาสุข  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี       นำบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบบริเวณ อาคาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่  ๑๓  ตุลาคม   ๒๕๖๔

       เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ รวมถึงบริเวณรอบๆ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยการนำของนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ มีการตัดกิ่งไม้ ปลูกดอกไม้ ปลูกผักสวนครัว  เก็บกวาดใบไม้ โดยรอบอาคาร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี และห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี และเป็นภาพลักษณ์องค์กร์หน่วยงานราชการ ให้สะอาด สวยงาม แก่ผู้พบเห็น 

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 0 4


สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกน้อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  นำโดยนางสาวพันธิภา  ประวาสุข  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นำบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการ ร่วมลงนามถวายพระพร  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่  ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 0 9


มีต่อ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 1. ประวัติ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดสร้างขึ้นใน
 3. ปี พ.ศ.๒๕๒๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยตั้งอยู่ ที่หมู่ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 4. จังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ ๑ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุของอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยอยู่ภายในบริเวณ
 5. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,
 6. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี , สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี  ,  สำนักงานที่ดินอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 7. ,โรงเรียนขาณุวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี ห้องสมุดอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้
 8. จัดสร้างด้วยเงินงบประมาณของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบ
 9. จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 10.  ได้เปิดใช้บริการแก่ประชาชน สมาชิกห้องสมุด นักเรียน นักศึกษา  มาจนถึงปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 35


บุคลากร

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"บุคลากร กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 202


มีต่อ

มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร จาก ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำบลป่าพุทรา มอบให้กับนางนันดา พิมพ์ใจ ผู้รับมอบหนังสือซึ่งเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและยังช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน เพื่อใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 0 5


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 0 14


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม หมู่ 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2564  นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม  โดยมีนายสุรพล เขตหิรัญกนก และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือพิมพ์ข่าวสารรายวันเพื่อส่งเสริมการอ่านผู้มารับบริการอ่านหนังสือข่าวสารรายวัน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 ณ บ้านตะแบกงาม หมู่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2564 0 30


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

รับสมัครสมาชิกห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าว มกราคม 64

  จดหมายข่าว มกราคม 64

  คลิก2
 • กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  คลิก2
 • การจัดทำสื่อ YouTube

  การจัดทำสื่อ YouTube

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2