ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม พ.ศ.2564

       นำโดยนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี        รับมอบใบประกาศนียบัตรครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ประกาศนียบัตรจากการเป็นวิทยากรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และปฏิบัติการพืช ปลูกผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อสู้ภัยโควิค-19 พร้อมทั้งรับมอบรางวัลผู้ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมปรับภูมิทัศน์ดีเด่นของเดือนกรกฎาคม 

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 0 1


กิจกรรมโครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ.2564 

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้คณะบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรีและบริเวณรอบๆ รวมถึงบริเวณรอบๆ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยการนำของนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ มีการตัดกิ่งไม้ ทาสียางรถยนต์ ถางหญ้า ขุดดิน ปลูกดอกไม้ ปลูกผักสวนครัว เก็บกวาดใบไม้ โดยรอบอาคาร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรีและห้องสมุดประชาชน ให้สะอาด สวยงาม แก่ผู้พบเห็น

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 0 10


โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม พ.ศ.2564

      นางสาวยุวดี  ใจชอบ ครู กศน.ตำบล และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ให้เข้าร่วมโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจำปีงบประมาณ 2564

    เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมให้บรรณารักษ์และครู กศน.สามารถพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบที่มุ่งผลลัพธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมมีนิสัยรักการอ่านอย่างแท้จริง โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ในระยะที่ 1        มีข้าราชการครู บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พนักงานราชการครู กศน.ตำบล ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 1 แห่ง และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 9 แห่ง เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ห้องสมุดประชาชนฯ ไตรมาส 1-3

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 0 7


มีต่อ

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 63

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน  2563

วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2563  ข้าพเจ้านายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  มีผู้ใช้บริการยืม – คืนหนังสือจำนวน 38 ราย ยืม-คืนหนังสือ 158  เล่ม  รับสมัครสมาชิกห้องสมุด  15 ราย   ลงทะเบียนหนังสือ  94  เล่ม  จัดนิทรรศการข่าวประชาสัมพันธ์  4  บอร์ด  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ปรับภูมิทัศน์หน้าห้องสมุดโดยจัดสวนตัดตกแต่งกิ่งไม้  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคโค้ชหัวใจครู"  และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมุ่งสู่มาตรฐาน กศน. และปฏิบัติงานเวรยามกลางคืน  6  คืน ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้ที่ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 0 91


มีต่อ

จดหมายข่าว วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 0 19


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 0 31


มอบหนังสือหมุนเวียนให้ ครู กศน.ตำบลยางสูง

เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือวารสารหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลยางสูง เพื่อดำเนินการมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในตำบลยางสูงต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 0 45


มีต่อ

จดหมายข่าว วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 0 19


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 0 31


มอบหนังสือหมุนเวียนให้ ครู กศน.ตำบลยางสูง

เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือวารสารหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลยางสูง เพื่อดำเนินการมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในตำบลยางสูงต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 0 45


มีต่อ

กำแพงเพชร เมืองคนแกร่งสู้ภัยโควิด

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2564 0 6


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ ม.7

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ ม.7 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร โดยมีนายบุญส่ง พรหมสำเภา อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือไว้บริการให้กับผู้รับบริการอ่านหนังสือภายในชุมชนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2564 0 126


วันที่ 19 มกราคม 2564 มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร จาก ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำบลป่าพุทรา มอบให้กับนางนันดา  พิมพ์ใจ ผู้รับมอบหนังสือซึ่งเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9  ต.ป่าพุทรา  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  ไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและยังช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลป่าพุทรา มาใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2564 0 7


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าว มกราคม 64

  จดหมายข่าว มกราคม 64

  คลิก2
 • กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  คลิก2
 • การจัดทำสื่อ YouTube

  การจัดทำสื่อ YouTube

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2