รับมอบนโยบายด้านการศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

            เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2563  กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดยนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวลักษบุรี ครู ครูอาสาสมัครฯ ครูกศน.ตำบล บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ   วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ณ สำนักงานกศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้นำนักศึกษาแสดงรำวง ต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนำผ้าทอมือจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมฝ้าย ไปนำเสนอให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงกระบวนการการทอผ้า

           โดยในวันนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการ พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย รวมทั้งมอบนโยบายด้านการศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะ ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร คือ “ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก”  ท่านยังได้กล่าวว่า ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2563 0 10


รับบริจาคหนังสือ จากคุณชุณหวัน วรรณวิลาส

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับมอบหนังสือบริจาคจากคุณชุณหวัน คุณชุติมา วรรณวิลาส ได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีคณะครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี และบรรณารักษ์ผู้รับมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ส่งเสริมการอ่านหนังสือในเขตชุมชนและบ้านหนังสือชุมชนทั้ง 11 ตำบล 22 แห่งในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 0 10


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาด้านจิตอาสา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครูกศน.ตำบลวังชะพลู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาด้านจิตอาสา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ วัดบ้านไร่ หมู่ 6 ต.วังชะพลู   อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

            ซึ่งในวันนี้มีนักศึกษาและคณะครูเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ตำบลประกอบด้วยตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห ตำบลดอนแตง ตำบลโค้งไผ่ นักศึกษาลงทะเบียนในช่วงเช้า ในเวลา 09.30 น.

          ทำพิธีเปิดโครงการ โดยนางสาวภัคชาดา ภู่สุวรรณ์ เป็นผู้เปิดโครงการ เวลา 10.00 น. ฟังธรรม เรื่องคุณธรรมจริยธรรมผู้มีจิตอาสา จากพระอาจารย์สมาน จากวัดหนองกระทุ่มใหม่

         จากนั้นได้ให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องจุดประสงค์ของจิตอาสา ประเภทและวิธีปฏิบัติตนของการเป็นจิตอาสาให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปร่วมกันและตัวแทนนำเสนอ ช่วงบ่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ได้ให้นักศึกษาร่วมกันพัฒนาบริเวณวัด ห้องน้ำ ศาลา รอบอุโบสถ์ เป็นการรักษาความสะอาดร่วมมือร่วมใจร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมของวัดบ้านไร่ ในช่วงปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวพันธิภา ประวาสุข  ได้บรรยายสรุปในเรื่องกิจกรรมจิตอาสาและปิดโครงการ                          

 

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 0 11


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนสู่บ้านหนังสือชุมชนอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ

วันที่   2   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บรรณารักษ์จ้างเหมาห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี   ได้มอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับนายบุญส่ง  พรมสำเภา อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ  หมู่ที่ 7  ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสือพิมพ์วารสารในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 30 13


รับมอบหนังสือบริจาค

วันที่  31  ตุลาคม  2562  คุณธัญลักษณ์  จงวนาพิทักษ์กุล  ได้มอบหนังสือนวนิยายให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี   โดยมีนางสาวภัคชาดา  ภู่สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้รับมอบหนังสือ  และนางสาวละเบียบ  บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู  ได้ร่วมรับมอบหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อ่านหนังสือดีๆ  เกี่ยววาระการอ่านหนังสือแห่งชาติ ที่เป็นประโยชน์มีสาระคุณค่าของหนังสือ นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ นางณาตยา  เคลือบแก้ว  ครู กศน.ตำบลปางมะค่า  ร่วมกันนำหนังสือไปมอบให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังปลาอ้าว  หมู่ที่ 7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร  นางสาวสุนันท์ เอี่ยมเวช  เจ้าของบ้านผู้รับมอบมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 13  ต.ปางมะค่า  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  นายบุญตา  ทองมหา  ผู้รับมอบหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้ได้อ่านหนังสือในชุมชนอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 11 62


บรรณารักษ์มอบหนังสือให้กับครู กศน.ตำบล

วันที่  11  ตุลาคม  2562  นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้มอบหนังสือวารสารนิตยสารให้กับนางฐิติกานต์  กองทรง  ครู กศน.ตำบลวังหามแห นางสาวพรพิมล  จันทร์ศรี  ครู กศน.ตำบลยางสูง  ได้รับมอบหนังสือจากบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อส่งมอบต่อไปยังบ้านหนังสือชุมชนในตำบลของตนเองที่รับผิดชอบและเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2562 2 59


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี